Wat is de taak van een remedial teacher?

Automatiseren: het inoefenen van bepaalde vaardigheden, zodat het geven van een antwoord snel verloopt. Voorbeelden waarbij automatiseren nodig is: het leren van de tafels en het lezen van woorden. Een kind oefent stap-voor-stap en het uiteindelijke doel is dat een vaardigheid is geautomatiseerd.

Begrijpend lezen: Met verschillende remediërende materialen leer ik de kinderen in mijn praktijk stapje-voor-stapje wat ze moeten doen als ze een begrijpend lezen tekst moeten maken op school. Door het aanleren van verschillende strategieën kunnen ze de vragen beter beantwoorden. We trainen op het goed lezen van de tekst, het secuur lezen van de vraag, het verwoorden van de opdracht, het uitsluiten van de foute antwoorden en vervolgens het kiezen van het goede antwoord.

Bijles: Bijles is iets anders dan remedial teaching! Remedial teaching betekent ´herstellend lesgeven´. Het gaat bij remedial teaching om het toepassen van gespecialiseerde behandelingstechnieken. Deze technieken gaan uit van de specifieke problemen van uw kind. De lessen zijn gericht op de aanpak van dit probleem. De leerling krijgt op een manier die speciaal afgestemd is op zijn of haar leerprobleem extra aandacht. Voorafgaande aan de lessen wordt er d.m.v. toetsen en onderzoek gekeken welke begeleiding de leerling exact nodig heeft. Op basis van de uitslagen wordt een handelingsplan gemaakt, welke geheel ´op maat´ van de leerling is. Bij bijles gaat het om het herhalen van de lesstof die op school is gegeven. De stof wordt opnieuw uitgelegd. Voor het geven van bijles is het niet nodig om de leerling te toetsen. Er wordt geen handelingsplan gemaakt. De leerling neemt het materiaal (schoolboeken, notities e.d.) mee naar Remedial Teaching Rokkeveen. Uw kind gaat samen met de remedial teacher aan het werk om de leerstof ‘eigen’ te maken.

Cito-toetsen: Om de ontwikkeling van de leerling goed te kunnen volgen, gebruikt men in het basisonderwijs en speciaal (basis) onderwijs het Cito Volgsysteem. Met de bijbehorende Cito-toetsen, die in januari en juni worden afgenomen, bepaalt een leerkracht waar uw kind staat in zijn ontwikkeling. Zo kan de leerkracht perfect inspelen op de behoeftes van uw kind. Wat heeft uw kind nodig aan extra begeleiding om op zijn/haar niveau te functioneren?

Concentratie: Concentreren is het kunnen richten en vasthouden van aandacht op een taak voor langere tijd. Er is vaak een relatie met concentratieproblemen en het werk dat op school moet worden gedaan. Concentratieproblemen kunnen zich voordoen bij specifieke opdrachten, bijvoorbeeld bij een vak waar het kind moeite mee heeft. Om de concentratie te verbeteren is het van belang om te kijken wanneer het kind zich wel goed kan concentreren. Wat helpt het kind om zich op die momenten goed te kunnen focussen? Hoe kan dit hem helpen bij de andere opdrachten?

Didactisch gesprek: De remedial teacher voert een didactisch gesprek met een leerling tijdens bijvoorbeeld een rekenonderzoek om erachter te komen hoe de leerling rekent, denkt en handelt. Het gesprek met de leerling levert informatie op voor het benoemen van de onderwijsbehoeften van de leerling.

Didactisch onderzoek: Voor een goede analyse van de reken- en/of taalproblemen is het nodig om te weten hoe een kind het beste geholpen kan worden. Om dat te kunnen vaststellen maakt een remedial teacher een analyse. Door onder andere na te gaan hoe de informatieverwerking verloopt, hoe een kind taken uitvoert en welke soort hulp nodig is om nog onoplosbare taken toch op te kunnen lossen.

Executieve functies: Executieve functies zijn denkprocessen die nodig zijn om ons gedrag aan te sturen en te coördineren. Ze zijn belangrijk voor het denken over en het uitvoeren van taken. Er zijn vele executieve functies te benoemen o.a. impulsbeheersing, concentratie, flexibiliteit en prioriteiten stellen. In de dagelijkse praktijk heb je deze functies nodig bij het plannen van huiswerk, het opstarten van een taak, het volhouden van het uitvoeren van een taak e.d.

Faalangst: Kinderen kunnen faalangst ontwikkelen. Ze vinden het moeilijk om op school te laten zien wat ze allemaal geleerd hebben. De angst dat het resultaat niet goed zal zijn werkt overheersend, waardoor de opdrachten slecht worden gemaakt. Faalangst is met behulp van diverse oefeningen, waarbij succeservaringen worden opgedaan, te reduceren.

Gevoelig kind: Sommige kinderen hebben moeite met het reguleren van hun gevoelens. Ze staan open voor hun omgeving, zijn betrokken en zeer gericht op de gevoelsmatige kant van het leven. Dit kan leiden tot niet goed functioneren in de thuis- of schoolse situatie. Een goed evenwicht tussen de gevoels-, denk- en doe-kant zorgt ervoor dat een kind in balans komt.

Huiswerkbegeleiding: Vanaf groep 6 kan uw kind huiswerk mee krijgen van de basisschool. Voor sommige kinderen is het lastig om dit huiswerk goed in te plannen, te organiseren, te maken, te leren en vervolgens op school weer te reproduceren. Het maken van huiswerk vraagt van kinderen een juiste planning, goed agendabeheer, een zelfstandige werkhouding en een goede concentratie. Niet alle kinderen kunnen dit ´vanzelf´! Voor bepaalde kinderen is het noodzakelijk om begeleid te worden met het maken en leren van het huiswerk. Ze kunnen hulp krijgen van hun ouders en/of van een remedial teacher die de kinderen leert te leren. Remedial Teaching Rokkeveen kan uw kind begeleiden bij het maken van hun huiswerk. Wij leren uw kind studievaardigheden aan, waardoor het leren en maken van het huiswerk op een gestructureerde manier plaatsvindt. Uw kind leert een goede planning maken van het huiswerk. Het opsplitsen van de leerstof over meerdere momenten, het herhalen van de stof en het reproduceren van de geleerde kennis.

Intelligentieonderzoek: Een intelligentie- en persoonlijkheidsonderzoek afnemen bij een kind levert informatie op voor ouders en/of school. Met deze informatie kan het leerstofaanbod aangepast worden aan de mogelijkheden van het kind. Een orthopedagoog of psycholoog kan het kind testen. Uit de resultaten van het intelligentieonderzoek blijkt of het kind normaal, hoog of minderbegaafd is. Ook eventuele leerstoornissen kunnen naar voren komen.

Mindmappen: Mindmappen is een studietechniek om leerstof op een gestructureerde en creatieve manier eigen te maken. Bij mindmappen worden de hoofd- en bijzaken van elkaar gescheiden. Door de techniek van het mindmappen toe te passen leert uw kind sneller, de informatie wordt namelijk sneller opgenomen. Mindmaps kunnen worden gebruikt bij:

Maken van samenvattingen van leerstof

Maken van notities tijdens de lessen

Voorbereiding van spreekbeurten, boekbesprekingen en presentaties

Plannen van het huiswerk.

Door te leren mindmappen zal uw kind meer structuur in de leerstof ontdekken, overzicht krijgen en tot betere prestaties komen. Uw kind krijgt meer succeservaringen op school en dit komt het zelfvertrouwen van uw zoon of dochter ten goede. Klik hier voor voorbeelden van een mindmap.

Motivatie: De remedial teacher kan een kind helpen om zijn motivatie voor het schoolwerk te verbeteren. Door instructie, gesprekken en begeleiding kan de remedial teacher ervoor zorgen dat de leerling succeservaringen krijgt bij het uitvoeren van taken en opdrachten. Verder kan de leerling gemotiveerd woorden door hem in de rol van tutor hulp laten geven bij jongere kinderen op school. Ook door het geven van opdrachten die aansluiten bij de belevingswereld van de leerling. Door de vooruitgang in een grafiek te zetten kan de leerling zijn successen goed volgen, dit kan ook motiverend werken.

OnderwijsOndersteuningsArrangement (OOA): In een onderwijsondersteuningsarrangement werken het onderwijs en de jeugdzorg samen in een programma voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Dit vanuit de overtuiging en ervaring dat een geïntegreerd aanbod meer is dan de som der delen en meer recht kan doen aan de onderwijs ondersteuningsbehoeften van specifieke leerlingen. Een onderwijs ondersteuningsarrangement moet voldoen aan diverse criteria: één visie en gezamenlijke doelen, afstemming en overleg, en een gezamenlijk vormgegeven aanbod. De remedial teacher kan via school en/of ouders ingezet worden om te werken met de leerling, zodat er structureel gewerkt wordt aan de extra onderwijsbehoeften.

Ontwikkelingsperspectief (OPP): Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften krijgen een Ontwikkelingsperspectief (OPP). Het doel van het OPP is de ontwikkelingskansen van leerlingen te optimaliseren: het belang van de leerlingen staat voorop. Scholen krijgen handvatten voor het opstellen, uitvoeren, monitoren en evalueren van een OPP. In dit werkdocument wordt beschreven op welke manier, met welk doel, met welke methodes en materialen en door wie de begeleiding van de leerling plaats gaat vinden. Regelmatig vindt er een evaluatie plaats met de leerling, ouders, leerkracht en remedial teacher. De remedial teacher wordt door de basisschool óf door de ouders ingeschakeld om wekelijks met de leerling te werken op basis van het plan in het Ontwikkelingsperspectief.

Oplossingsgericht werken: De leerkracht/remedial teacher werkt met oplossingsgericht werken, dan wordt er verwacht dat hij of zij een oplossingsgerichte houding heeft. Hiermee wordt o.a. bedoeld dat de leerkracht zich houdt aan de basisprincipes.

Focus niet op het probleem, maar op de oplossing.

Richt je op de toekomst.

Iedereen heeft beschikbare hulpbronnen.

Er zijn altijd succesvolle uitzonderingen.

Passend onderwijs: Passend onderwijs is sinds 1 augustus 2014 de manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school. Passend onderwijs is dus geen schooltype; kinderen zitten niet ‘op’ passend onderwijs. Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past.

Plannen: Het plannen van én het maken van huiswerkopdrachten is voor veel leerlingen een probleem! Door te werken met verschillende hulpmiddelen om het huiswerk goed te plannen én uit te voeren komt er overzicht voor het kind. Voorbeelden van hulpmiddelen om huiswerk te plannen zijn dag- of weekschema’s, een speciale planningsagenda of speciale software.

Rekenen: kinderen leren stap voor stap rekenen op de basisschool. Er komen steeds nieuwe rekenonderwerpen aan bod. In de eerste jaren ligt de nadruk op de basisvaardigheden, zoals plus, min, keer en delen. De andere rekendomeinen, zoals tijd, geld, meten, verhoudingen, procenten e.d. komen in de latere jaren steeds meer aan bod.

Rekentuin: dit is een online website waarop kinderen kunnen werken aan verschillende rekenvaardigheden. Er zijn ruim 20 verschillende rekenspellen beschikbaar. De website is adaptief, waardoor het kind altijd op zijn eigen niveau kan oefenen.

Rokkeveen: De Praktijk voor Remedial Teaching Rokkeveen is genoemd naar straat waar de praktijk gevestigd is, namelijk de Rokkeveenseweg in Zoetermeer. Ook is Rokkeveen een woonwijk in Zoetermeer. De Rokkeveenseweg loopt van deze wijk naar de wijk het Oude Dorp.

Spellingregels: Met behulp van verschillende materialen leer ik kinderen met spellingproblemen hoe ze de spellingregels moeten toepassen. Het geven van een goede instructie, samen oefenen, zelf laten verwoorden van de regel en vervolgens zelfstandig oefenen van woorden is één van de manieren waarop ik met de leerling qua spelling aan het werk ben.

Studievaardigheden: om goed te kunnen leren hebben kinderen vaardigheden nodig om te plannen, organiseren, samenvatten, snellezen, mindmappen e.d. Tijdens de cursus Snel leren is leuk leren worden deze vaardigheden aangeleerd en ingeoefend.

Spelling: Taal in blokjes: Het programma van Taal in Blokjes is geschikt voor kinderen met lees- en spellingproblemen. De kinderen leren het verschil tussen de verschillende klanken aan. Bij elke klank hoort een vaste kleur. De kleuren zijn bedoeld ter ondersteuning van de spelling. Het remediërende materiaal bestaat uit: werkboeken, flitskaarten, gekleurde blokjes, springpleinen en markeerstiften. Door te oefenen en te werken met Taal in blokjes gaan veel kinderen goed vooruit met hun spellingresultaten op school.

Taalzee: Taalzee is een website waarop leerlingen van RT Rokkeveen kunnen oefenen met taalvaardigheden. In de Taalzee moeten spelers de dieren in hun zee gezond houden doortaalspelletjes te spelen. De spelletjes in Taalzee zijn adaptief, dus elk kind oefent op zijn eigen niveau.

Technisch lezen: Bij technisch leren lezen leren kinderen om klanken aan letters te koppelen. Vervolgens leren ze om de klanken van de letters te combineren tot korte woorden, daarna langere woorden en zinnen. Technisch lezen is een vaardigheid die vanaf groep 3 wordt aangeleerd en wordt getoetst met letter-, woord- en tekstleestoetsen.

Toetsen: Bij de start van remedial teaching worden er toetsen afgenomen om het startniveau te kunnen vaststellen. Na 12 lessen worden de toetsen nog een keer afgenomen om zodoende de vooruitgang te kunnen vaststellen. Op basis hiervan wordt het handelingsplan aangepast en krijgt de leerling ‘op maat’ de leerstof aangeboden.

Toets resultaten: Twee keer per schooljaar worden er Cito-toetsen afgenomen. Dit vindt plaats in januari en juni. Toets resultaten zijn belangrijk om te zien of een kind vooruit gaat bij taal en rekenen. Toets resultaten worden beïnvloed door: leerling-, omgevings- en schoolkenmerken.

Vaardigheidsgroei: Na het maken van de Cito-toetsen op school in januari en juni worden de toet scores ingevoerd in het leerlingvolgsysteem. De toets resultaten worden omgezet naar vaardigheidsscores. De leerkracht kan daarna per kind aangeven wat zijn niveau is. Er kan gekeken worden of een leerling een bepaalde vaardigheid beheerst. Verder is aan de vaardigheidsgroei te zien of een kind vooruit is gegaan in het afgelopen half jaar. Het rendement van het genoten onderwijs is op deze manier per kind inzichtelijk.

Werkhouding: Kinderen hebben een bepaalde manier ontwikkeld om te werken aan opdrachten op school. Op school krijgen ze een opdracht en daar gaan ze dan mee aan de slag. Wat hoort er o.a. bij een goede werkhouding? Goed luisteren naar de uitleg van de opdracht, starten ná de uitleg, het werk plannen, doorwerken aan de opdracht, vragen stellen als het niet lukt, aandacht bij de opdracht houden en nog veel meer! Wanneer het kind op een verkeerde manier aan de slag gaat met de opdracht, is er sprake van een werkhoudingsprobleem. Als een kind werkhoudingsproblemen heeft, kan je dat aan zijn gedrag zien. Soms zitten de werkhoudingsproblemen van het kind in het denken. Dan zie je dus niet aan het gedrag van het kind dat er iets verkeerd gaat. Bijvoorbeeld als het kind wegdroomt of snel is afgeleid, of het kind begint aan de opdracht zonder over een planmatige aanpak nagedacht te hebben.